ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ!

 

 

ИСКОВА МОЛБА ЗА РАЗВОД

ПО ЧЛ.49 СК

 

 

 

                                        ДО

                                        РАЙОНЕН СЪД ГР. ................

 

 

                                        И  С  К  О  В  А    М  О  Л  Б  А

 

                                        от ..............................................

                                        ЕГН ...........................................

                                        гр. .............., ул..........................

 

                                        п   р   о   т   и   в

 

                                        ...................................................

                                        ЕГН ...........................................

                                        гр. ..........., ул. ...........................

 

                                        за развод по чл.49 СК

 

 

 

 

Господин / госпожо съдия,

 

С ответника / ответницата сключихме брак на .......... г. в гр. ............ , от който имаме / нямаме деца (имена и дати на раждане на децата)

 

Сключили сме (не сме сключвали) брачен договор. Приложимият режим на имуществени отношения е: ......................... (общност, разделност, брачен договор). През време на брака сме придобили следното имущество: .............................................................................

 

В началото съпружеските ни отношения протичаха в пълна хармония и разбирателство. След раждането на детето съпругът/съпругата ми се занимаваше главно с грижи за детето, а аз трябваше да се грижа за прехраната на семeйството при едно извънредно напрежение за мен. Почти не ми оставаше време за почивка. Постепенно съпругът/съпругата ми се отчужди, нямах топлина и подкрепа. Интимните ни контакти намаляха и накрая се преустановиха. Всеки опит за близост от моя страна беше отблъскван. Търпях незаслужени упреци, бях обвиняван/а за всички проблеми в семейството.

 

В период на около една година живях отделно от семейството си, за да се възстанови разбирателството между нас и отново се прибрах в семейството си. Никакво подобрение в нашите отношения обаче не настъпи.

 

Крайната фаза на нетърпимост в отношенията ни беше ........................... След тази проява аз също нямам желание да разговарям с него/нея и да го/я виждам. Живея самостоятелно в друго жилище.

 

Считам брака си с ответника/ответницата за дълбоко и непоправимо разстроен и лишен от всякакъв смисъл и съдържание, поради което:

 

МОЛЯ да прекратите брака ми с ответника/ответницата на основание чл.49, ал.1 СК по негова/нейна вина (или без търсене на вина), да предоставите ползуването на семейното жилище .................. , родителските права над детето на ............................ и определите личните отношения с него .............. , както и постановите заплащането на издръжка.

 

 

ДОКАЗАТЕЛСТВА:

- удостоверение за граждански брак;

- удостоверение за раждане на детето/децата;

- удостоверение за доходи;

- моля да ми бъдат допуснати двама свидетели при режим на довеждане за установяване на обстоятелствата в исковата молба;

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- формуляри, писмените доказателства, кв.за д.т. и копие от исковата молба за ответника/ответницата;

 

      

 

                            С уважение: .....................

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Този сайт съдържа единствено обща юридическа информация.

По всеки конкретен казус следва да бъде търсен съвет от адвокат.

2010 (c) www.ImatePravo.info

 
 
Comments