ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ!

 

 

 

САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ

 

 

 

Днес, ..............., в гр. .................., долуподписаният ................................................................., ЕГН ....................., с постоянен адрес   .............................., разбирайки значението на акта, който извършвам, правя следните разпореждания за след смъртта си с притежавани от мен имущества:

 

(следват завещателните разпореждания, като например: завещавам на ............................... цялата си разполагаема част от всички свои движими вещи и недвижми имоти, които притежвам към момента на смъртта си, или: завещавам на ..................................... апартамента си, намиращ се на следния адрес: ....................................., или: завещавам на ......................................... цялата сума по банкова сметка номер ................... при банка .....................................)

 

Това е моята последна воля, която желая да изпълнят наследниците ми.

 

Завещанието си написах и подписах саморъчно, без поправки, добавки и съкращения.

 

 

дата: ...........................

гр./с. ........................... 

 

..............

(подпис)

 

 

 

 

 

Този сайт съдържа единствено обща юридическа информация.

По всеки конкретен казус следва да бъде търсен съвет от адвокат.

2009-2010 (c) www.ImatePravo.info

 
 
 
 
Comments