ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ!

 

 

 

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

 

 

Днес ..........................., в гр. ................., подписаният/ата .................................................................... (имена), ЕГН ................ , л.к. № ...................., изд. на ............... от ....................., с постоянен адрес: ................................................................................................., неотменимо и безусловно се задължавам на ......................20....г. в гр. София, срещу предявяване на този ЗАПИС НА ЗАПОВЕД да платя на или на заповедта на ........................................................................ (имена), ЕГН ................ , л.к. № ...................., изд. на............... от....................., с постоянен адрес: ................................................................................................. сумата от ...............................................................................

Настоящият ЗАПИС НА ЗАПОВЕД е платим без протест и разноски.

 

Място и дата на издаването:

Гр. ..................., ...................20......г.

 

 

ИЗДАТЕЛ:

 

......................

(подпис)

 

 

 

 

Днес,............20.......г., на мен ................................................ (име), ЕГН ................ , л.к. № ...................., изд. на .......................................... от ....................., с постоянен адрес: ................................................................., ИЗДАТЕЛ по този ЗАПИС НА ЗАПОВЕД, същият ми бе предявен за плащане за сумата ................................................................

 

ПОДПИС:

 

..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този сайт съдържа единствено обща юридическа информация.

По всеки конкретен казус следва да бъде търсен съвет от адвокат.

2009-2010 (c) www.ImatePravo.info

Comments