ИЗГОТВЯНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

ОТ НОТАРИУС

 

 

 

1. Съставянето на констативен протокол е нотариално действие, което се извършва с цел удостоверяване на определени факти, като например: явяване или неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него или съгласие или несъгласие на явилите се лица за извършване на нотариални действия.

 

2. Производството започва по устна молба на лицето, желаещо да бъде съставен констативен протокол

 

3. Констативният протокол следва да съдържа годината, месеца, деня, а когато е необходимо - и часа и мястото на издаването му; името на нотариуса, който го издава; пълното име, единния граждански номер на лицата, които участват в производството, както и номера, датата, мястото и органа на издаване на техния документ за самоличност, съдържанието на акта; кратко обозначение на представените документи, подпис и изписано пълно име на страните или техни представители и подпис на нотариуса. (чл.580 ГПК във вр. с чл.593 ГПК)

 

4. Констативният протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от молителя и от нотариуса. Единият от екземплярите се подрежда в специална книга, а другият се предава на молителя, заверен като препис. (чл.593 ГПК)

 

5. За съставяне на констативен протокол нотариусът събира обикновена нотариална такса по т. 1, буква "а" от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност в размер на 30 лв. за първия екземпляр. Вторият, който се предава на молителя, се таксува като препис по т. 6 от Тарифата.

 

6. Отказът на нотариуса да извърши нотариално действие може да се обжалва с частна жалба пред окръжния съд (чл.577, ал.1 ГПК).

 

 

 

 

 

Този сайт съдържа единствено обща юридическа информация.

По всеки конкретен казус следва да бъде търсен съвет от адвокат.

2010 (c) www.ImatePravo.info

 
 

 

 

 

 
Comments